Homepage Workshop Dansen Wil Contact


Algemene Info
Lokatie
Agenda
Danssheet
Foto
Links

 


Fun For All

Algemene Voorwaarden Wil Bos Line-Dancers
(laatste wijziging 8 jan 2016)

 

Algemene Voorwaarden Wil Bos Line-Dancers
(laatste wijziging juli 2019

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Vakantie / bijzondere dagen
In principe proberen wij op zoveel mogelijk vrije dagen door te dansen Op deze dagen (bijvoorbeeld 2e paasdag, 2e pinksterdag) wordt vaak een extra huurbedrag gevraagd voor de zaal. Er wordt dan geïnventariseerd welke mensen er op zo’n dag willen komen dansen. De extra kosten zullen dan door deze mensen moeten worden gedragen. Men dient zich dan ook van tevoren op te geven. Als je jezelf hebt opgegeven en uiteindelijk toch niet komt deelt men gewoon mee in de extra kosten.

Administratie / bereikbaarheid
De Wil Bos Line-Dancers zijn voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch in ieder geval bereikbaar op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur (vakanties uitgezonderd). Als het echt dringend is kunt u te allen tijde bellen op het onderstaande mobiele telefoonnummer. U kunt natuurlijk ook op het vaste telefoonnummer de voicemail in spreken, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. En u kunt natuurlijk altijd via email contact op nemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.
Postadres: Wil Bos Line-Dancers, Mullerlaan 119, 5505 VC Veldhoven Telefoon: 040-2621545 Mobiel: 06-53531823
Website: www.wbos.nl Email: info@wbos.nl en of wbos1@chello.nl.

Lesavonden
De lesavonden zijn op disndag en donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur, met een uitloop mogelijkheid tot 22:30, en op woensdag van 20.15 uur - tot 22.15 uur met geen uitloop mogelijkheid. Tijdens deze lesavond is er een korte pauze van ongeveer 15 minuten. Het moment van deze pauze is afhankelijk van het lesprogramma en wordt bepaald door de leraar die op dat moment voor de groep staat. Gebruik deze pauze voor het halen van drinken en te roken. Wanneer de lessen om 22:00 uur stoppen en het niet noodzakelijk is om het laatste half uur te gebruiken voor het lesgeven, kan deze tijd gebruikt worden om op eigen gelegenheid en op verzoek dansen te oefenen/herhalen. Er worden alleen dansen herhaald die bij de Wil Bos Linedancers zijn uitgelest. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat de les wordt verstoord voor het halen van drinken, toiletbezoek, gebruikt van mobiele telefoon etc. Zet je mobiele telefoon op “stil” en neem je niet deel aan het uitlessen, praat dan niet of heel zacht zodat het uitlessen niet wordt verstoord. Het is niet toegestaan om tijdens de les andere spelvormen te ontplooien welke kunnen leiden tot het niet volgen en/of verstoren van de les. U wordt geacht de les te volgen wanneer de dans voor de eerste maal wordt uitgelest. U bent vrij om wel of niet mee te doen bij het herhalen van de dans. Indien u besluit niet mee te doen aan de herhalingen en u beheerst de dans niet, zal deze niet opnieuw worden uitgelest/herhaalt. Zijn er dringende redenen waarom u wilt of moet afwijken van deze regels, overleg dit dan met de leraar. Wanneer er door de Wil Bos Linedancers wordt besloten om een lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zal er ook worden bepaald of er een toegangsverbod wordt ingesteld voor alle evenementen georganiseerd door de Wil Bos Linedancers. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per mail of per sms op de hoogte gebracht. Bij ziekte/ afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van de contributie wordt bij de eerstvolgende betaling verrekend. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Wil Bos hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via het bovenstaande telefoonnummer, via email, Whats-App of via een sms-telefoonnummer ** 06-53531823 **. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook door weersinvloeden zoals in de zomer door hitte of in de winter door heftige sneeuval. of door afzegging van de zaal eigenaar zal er geen restitutie plaatvinden van de betaalde contributie.

Proefles
Is er interesse dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact en in overleg met Wil Bos.
Het is niet mogelijk om zonder overleg en tegen betaling meerdere losse proeflessen te nemen.
In overleg met Wil Bos zal er gekeken worden hoeveel losse lessen tegen een betaling van € 6,00 zijn toegestaan. Je kan maximaal drie losse lessen volgen. Dit hoeft niet aaneensluitend te zijn. Daarna is men verplicht om over te gaan tot een lidmaatschap, zoals bepaald is in deze algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
- Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Tevens gaat u daarbij akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden.
- Plaatsing op de dansvloer geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben.
- Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van de gehele contributie van desbetreffende kalendermaand. Wanneer u zich inschrijft voor meerdere lesavonden krijgt u reductie op een van de andere lesavonden.
- Tussentijds beëindiging deelname
Wanneer men zonder opgave van reden halverwege de kalendermaand geen gebruik meer maakt van de lesavonden blijft u te allen tijde verplicht door te betalen tot en met de opzegtermijn van een volle kalendermaand.
Onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
- verhuizing uit de regio
- langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het de cursist medisch gesproken niet in de gelegenheid is om de lessen te volgen.
- Indien een cursist een schriftelijk advies van Wil Bos opvolgt om de lessen te beëindigen
- wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan plaatsvinden. Dit ter beoordeling van de Wil Bos Line-Dancers
In deze gevallen is een restitutie van het contributiegeld eventueel mogelijk.
Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij de Wil Bos Line-Dancers
De Wil Bos Line-Dancers beslissen uiteindelijk en zal dit per persoon bekijken.
- Bij adreswijziging dient de Dansschool zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
- In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslissen De Wil Bos Line-Dancers over eventuele gevolgen.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving gaat de leerling en contributie plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van De Wil Bos Line-Dancers


Om zaken te versnellen kunt u hier het inschrijfformulier als PDF bestand downloaden en uitprinten het PDF bestand is te openen met Acrobat Reader
via de onderstaande link gratis te downloaden op de Adobe Site.

Adobe