Homepage Workshop Dansen Wil Contact


Algemene Info
Lokatie
Agenda
Danssheet
Foto
Links

 


Fun For All

Algemene Voorwaarden Wil Bos Line-Dancers

 

Algemene Voorwaarden Wil Bos Line-Dancers
(laatste wijziging 02 december 2022) U bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Welke gedupliceerd worden op de website
www.wbos.nl

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Vakantie / bijzondere dagen
In principe proberen wij op zoveel mogelijk vrije dagen door te dansen Op deze dagen (bijvoorbeeld 2e paasdag, 2e pinksterdag) wordt vaak een extra huurbedrag gevraagd voor de zaal. Er wordt dan geïnventariseerd welke mensen er op zo’n dag willen komen dansen. De extra kosten zullen dan door deze mensen moeten worden gedragen. Men dient zich dan ook van tevoren op te geven. Als je jezelf hebt opgegeven en uiteindelijk toch niet komt deelt men gewoon mee in de extra kosten. Er worden geen uitzonderingen gemaakt in de betaling van contributie i.v.m. Feest en/of vakantie dagen.

Administratie / bereikbaarheid
De Wil Bos Line-Dancers zijn voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch in ieder geval bereikbaar op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur (vakanties uitgezonderd). Als het echt dringend is kunt u te allen tijde bellen op het onderstaande mobiele telefoonnummer. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar op de aangeboden sociale media zoals WhatsApp en Facebook. En e-mail is wel het meest voor de hand liggende contact middel, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.
Postadres: Wil Bos Linedancers, Parkwachters 2, 5682 EK Best. Mobiel telefoonnummer: 06-53531823. Website: www.wbos.nl Email: info@wbos.nl en of wbos1@chello.nl.

Lesdagen
De lesdagen zijn op vooraf afgesproken dagen en tijden, welke altijd terug te vinden zijn op de website Tijdens deze lestijden zijn er meerdere korte pauzes. Het moment van deze pauze is afhankelijk van het lesprogramma en wordt bepaald door de leraar die op dat moment voor de groep staat. Gebruik deze pauze voor het halen van drinken en te roken. Er worden alleen dansen herhaald die bij de Wil Bos Line-dancers zijn uitgelest.
Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat de les wordt verstoord voor het halen van drinken, toiletbezoek, gebruikt van mobiele telefoon etc. Zet je mobiele telefoon op “stil” en neem je niet deel aan het uitlessen, praat dan niet of heel zacht zodat het uitlessen niet wordt verstoord. Het is niet toegestaan om tijdens de les andere spelvormen te ontplooien welke kunnen leiden tot het niet volgen en/of verstoren van de les. U wordt geacht de les te volgen wanneer de dans voor de eerste maal wordt uitgelest. U bent vrij om wel of niet mee te doen bij het herhalen van de dans. Indien u besluit niet mee te doen aan de herhalingen en u beheerst de dans niet, zal deze niet opnieuw worden uitgelest/herhaalt. Zijn er dringende redenen waarom u wilt of moet afwijken van deze regels, overleg dit dan met de leraar. Wanneer er door de Wil Bos Linedancers wordt besloten om een lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zal er ook worden bepaald of er een toegangsverbod wordt ingesteld voor alle evenementen georganiseerd door de Wil Bos Linedancers. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per Whats App op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte/ afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Wil Bos hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via het bovenstaande telefoonnummer, via email, Whats-App of via een sms-telefoonnummer ** 06-53531823 **. Bij ziekte of verhindering van cursisten en/ of leraar vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Betaling
Het betalen van de contributie vindt plaats op elke eerste les avond van de kalendermaand.
Ongeacht of er nu feestdagen op de afgesproken lesdagen plaatsvinden dient men het afgesproken contributie bedrag door te betalen.
Zitten er vijf weken in een maand dan wordt er 1/4 deel aan de contributie toegevoegd.
Voorbeeld, (er van uitgaande dat de contributie €18.00 per maand is bestaande uit vier weken wordt de contributie € 18,00 + ¼ deel is afgerond € 4.50 = € 22,50 per maand).
>>> LET OP De contributie kan per lokatie verschillen, en is gebasserd op 2 uur les per avond,
met een half uur uitloop, welke in onderling overleg gebruikt kan worden voor lessen of op verzoek vrijdansen. Uiteindelijk beslist Wil Bos hoe het extra half uur gebruikt gaat worden.
Wanneer men door een overwintering periode, zichzelf uitsluit van het deelnemen aan de lessen is men verplicht zich te houden aan de contributie bepaling per maand zoals die eerder in dit hoofdstuk vermeld staat. Dit laatste geld ook voor een langere periode in de zomer. Als u besluit om het lidmaatschap op te zeggen voor een kortere periode dan 3 maanden i.v.m. de eerder besproken winter of zomerperiode,
bent u verplicht om € 50,00 inschrijfgeld te betalen als u het lidmaatschap weer wilt hervatten binnen deze drie maanden.

Pandemie.
Betaling contributie bij huidige en elke opvolgende pandemie. Wanneer er een lockdown plaatsvindt veroorzaakt door een pandemie en uitgesproken door een overheid in welke vorm dan ook is men verplicht om de maandelijkse contributie door te betalen, met aftrek van de contractuele zaalhuur zoals deze door de Wil Bos Linedancers door dezelfde lockdown niet hoeft te worden voldaan.
Mocht het zo zijn dat de Wil Bos Linedancers contractueel verplicht wordt om de huur tijdens deze lockdown door te betalen zal er ook geen mindering plaatsvinden op de maandelijkse contributie.

Proefles
Het is niet mogelijk om zonder overleg en tegen betaling meerdere losse proeflessen te nemen.
In overleg met Wil Bos zal er gekeken worden hoeveel losse lessen tegen een betaling van € 7,50 zijn toegestaan. Je kan maximaal drie losse lessen volgen. Dit hoeft niet aaneensluitend te zijn. Daarna is men verplicht om over te gaan tot een lidmaatschap, zoals bepaald is in deze algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
- Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Tevens gaat u daarbij akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden.
- Plaatsing op de dansvloer geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben.
maar altijd in onderling overleg. Bij een onderling mening verschil over deze vloer plaatsing, bepaald Wil Bos welke verdeling er wordt toegepast en daar moet u het mee doen.
- Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van de gehele contributie van desbetreffende kalendermaand. Wanneer u zich inschrijft voor meerdere lesavonden krijgt u reductie op een van de andere lesavonden.
- Tussentijds beëindiging deelname. Wanneer men zonder opgave van reden halverwege de kalendermaand geen gebruik meer maakt van de lesavonden blijft u te allen tijde verplicht door te betalen tot en met de opzegtermijn van een volle kalendermaand.
Onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
- verhuizing uit de regio
- langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het de cursist medisch gesproken niet in de gelegenheid is om de lessen te volgen.
- Indien een cursist een schriftelijk advies van Wil Bos opvolgt om de lessen te beëindigen
- wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan plaatsvinden. Dit ter beoordeling van de Wil Bos Line-Dancers
In deze gevallen is een restitutie van het contributiegeld eventueel mogelijk.
Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij de Wil Bos Line-Dancers
De Wil Bos Line-Dancers beslissen uiteindelijk en zal dit per persoon bekijken.
- Bij adreswijziging dient de Dansschool zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
- In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslissen De Wil Bos Line-Dancers over eventuele gevolgen.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving gaat de leerling en contributie plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van De Wil Bos Line-Dancers